Behandelovereenkomst

 

Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener in het dossier van de cliënt op te bergen. 

 • Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend. 
 • De cliënt bepaalt zelf wat zij/hij wel of niet inbrengt en waar zij/hij aan wil werken. 
 • De gesprekken vinden plaats aan de Hearewei 6 te Damwoude.
 • Het tarief is 60,- euro per sessie van een uur. Elk nieuw kwartier wordt in rekening gebracht, op voorwaarde dat dit tijdens de sessie gemeld wordt aan de cliënt. 
 • Betaling binnen 2 weken op NL18 INGB 0671 9448 86 t.n.v. Mw H D Otter-Beck
 • Wanneer niet is betaald binnen de daarvoor aangegeven termijn en na een eventuele eerste herinnering, worden daarvoor 10,00 euro aanmaningskosten in rekening gebracht. 
 • Kiest de cliënt ervoor eerder te vertrekken, dan wordt toch het volledige bedrag in rekening gebracht. Wanneer de cliënt niet op de afspraak verschijnt en niet heeft afgebeld, wordt eveneens 60,- euro in rekening gebracht. 
 • Van beide kanten blijft het mogelijk de therapie te allen tijde stop te zetten. Dit gebeurt dan met duidelijke opgave van redenen. 
 • Afmelden graag zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur van tevoren.  
 • Afmelden kan zowel telefonisch als via de mail
  (0683966903/nachamtherapie@protonmail.com).
 • De gesprekken en het materiaal, alsmede de informatie van de cliënt dragen een vertrouwelijk karakter en zullen ook als zodanig behandeld worden door de therapeut. Cliënt kan gevraagd worden om mee te werken aan beeld- en of geluidmateriaal ten behoeve van de supervisie van de therapeut. Dit gebeurt te allen tijde in overleg. 
 • Door ondertekening van dit contract geeft de cliënt toestemming voor niet-seksueel getinte aanraking tijdens het traject in het kader van lichaamsgerichte methoden.
 • Naast dit contract zijn ook de Behandelvoorwaarden van NACHAM van kracht. 

 

 

Akkoord voor de gemaakte afspraken:                             Cliënt: 

 

 

Datum:                                                                         ....................................................

Plaats: Damwoude                                                         ....................................................

Naam: Hildegard Otter                                                   ....................................................                               

          Psychosociaal therapeut

 

Handtekening: ..................................................          ....................................................

 

 

Behandelvoorwaarden 


Voor het uitvoeren van een behandeling spreken de therapeut en cliënt met elkaar het volgende af:  

 

 1. Begeleiding/Behandeling  

De therapeut biedt de cliënt de volgende therapie:  

Psychosociale therapie. 

 

 1. Informatie van therapeut  

De therapeut heeft de cliënt geïnformeerd over de aard, het doel en de duur van de therapie, de mogelijke gevolgen en/of risico's en eventuele alternatieven. Ook heeft hij de cliënt geïnformeerd over de tarieven van de begeleiding/behandeling en de mogelijkheden om een vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar.
Verder heeft de therapeut de cliënt geïnformeerd over de klachtenprocedure en dat de client zich voor klachten wenden kan tot de door de therapeut gevoerde rijkswerkende Wkkgz geschilleninstantie GAT (https://gatgeschillen.nl)

 

 1. Informatie van de cliënt  

De cliënt informeert de therapeut bij de start van de therapie over:  

 • lopende, andere of eerder gevolgde hulpverleningstrajecten  
 • diagnoses die gesteld zijn waarvoor cliënt al dan niet een behandeling heeft ondergaan en wat de resultaten waren van gevolgd(e) traject(en)  
 • medicijn- en middelengebruik  

Zijn er bijzonderheden, dan worden deze onderaan dit formulier genoteerd.  

 

 1. Behandelplan en toestemming  

De therapeut stelt samen met de cliënt een behandelplan op. Door ondertekening van het plan geeft de cliënt toestemming voor uitvoering hiervan.  

 

 1. Medewerking  

De cliënt geeft de therapeut naar beste weten de informatie en de medewerking die hij nodig heeft voor het geven van een goede therapie. Indien dit noodzakelijk is voor de therapie en na schriftelijke toestemming van de cliënt, vraagt de therapeut gegevens over de cliënt op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.  

 

 1. Dossier  

In principe werkt de therapeut vooral met werkaantekeningen die niet ter inzage zijn voor de cliënt en ook geen onderdeel vormen van een dossier.  

De therapeut richt een dossier in voor de cliënt. De therapeut neemt hierin persoonsgegevens en andere stukken op, voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling van de cliënt. Te denken valt aan ingevulde vragenlijsten, contracten en afspraken/machtigingen, getekend door de cliënt.  

Cliënt geeft met onderstaande ondertekening toestemming hiervoor en heeft recht op inzage in en afschrift van deze gegevens in het dossier, tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden, of het tegenstrijdig is met goede hulpverlening. Dit geldt voor zowel analoge (papieren) als digitale gegevens(-dragers). De therapeut bewaart het dossier tenminste 20 jaar.  

 

 

 

   

 1. Geheimhouding  

De therapeut zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De therapeut verstrekt deze gegevens niet aan anderen, tenzij cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.  

 

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volgt de therapeut de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In het dossier van de cliënt registreert de therapeut alle genomen stappen, de afwegingen die hierbij zijn gemaakt, de collegiale adviezen en de afweging om wel of geen melding te doen bij het AMK. 

 

 1. Beeld en geluidsopnamen  

De therapeut maakt soms beeld- en geluidsopnamen ter ondersteuning van de therapie. Worden de opnamen niet meteen vernietigd maar bewaard, dan maken ze deel uit van het dossier en kan de cliënt deze inzien of vragen om een kopie. De therapeut kan dit weigeren indien het een goede hulpverlening in de weg staat.

  

 1. Betaling  

De kosten voor de behandeling bedragen 60,- euro per sessie 

Een sessie duurt 1 uur, waarbij elk kwartier langer doorberekend wordt op voorwaarde dat de therapeut deze uitloop benoemd heeft tijdens de sessie. Cliënt betaalt de nota aan de therapeut. Bij verhindering laat de cliënt of de therapeut dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding mag de therapeut de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen. 

Aanmaningskosten (na een 1e herinnering) bedragen 10,- euro. 

NACHAM behoudt zich het recht voor om de tarieven te verhogen per kalenderjaar.   

 

 1. Duur  

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de afgesproken behandeling. Na afloop eindigt de overeenkomst automatisch. De overeenkomst eindigt eerder door opzegging of indien cliënt of de therapeut komt te overlijden. De tot dan gemaakte kosten van de therapeut komen voor rekening van de cliënt. 

 

 1. Richtlijnen

De therapeut handelt conform de richtlijnen van de GAT-beroepscode. 

 

 

Akkoord voor de gemaakte afspraken:                    Cliënt: 

Datum:                                                                ……………………………………………………………….

Plaats: Damwoude                                                ....................................................... 

Naam: Hildegard Otter,                                         .......................................................                                 

       Psychosociaal therapeut 

 

Handtekening: ..........................................         ........................................................